İslam Kitapları

Antik dönemlerden günümüze kadar gelen toplumları ve medeniyetleri etkileyen İslam üzerinde kaleme alınan birçok eser vardır. dünyanın hemen her köşesinde farklı din ve İslami medeniyet anlayışının anlatıldığı, inanç sistemlerinin gözler önüne serildiği ve dini kuralların açıklandığı kitaplar, farklı yazar ve kaynaklar ışığında sunulmaktadır.

Dinin, kültüreli ekonomik, siyasi, felsefi ve sanatsal olarak etkilerini anlatan, İslamiyet’in ortaya çıkışını ve yayılışını konu alan eserler, günümüz dünyasının nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Bunların dışında antik medeniyetin inandığı ve günümüzde yok olan dinleri de anlatan İslamiyet kitapları, insanın tanrı arayışını ve inanma ihtiyacını anlamasına yardımcı olmaktadır.

Hangi İslam Kitapları Okunmalıdır?

Kendi içlerinde farklı öğretiler barındırsalar da temelde aynı ana hatlar üzerinde yükselen dinler, öncelikli olarak kutsal kitapların okunması ile anlaşılırlık kazanmaktadır. Bu şekilde bakıldığı zaman İslamiyet’in kutsal kitabı Kuranı Kerim, Hıristiyanlık dininin kutsal kitabı İncil, Yahudilik dinin kutsal kitabı Tevrat bu alandaki ilk okunması gereken İslam kitapları arasında yer almaktadır.

Bunların yanı sıra din tarihçilerinin ve sosyologların kaleme aldığı ve dinlerin kökenini, gelişmesini, yayılmasını sağlayan eserler de yine okunması gereken İslam kitapları arasında yer almaktadır.

İslam kitapları arasında yer alan ve farklı düşünceler ile inanışları anlamamız için bizleri beleyen eserler, birbirinden farklı din kavramlarının işlendiği onlarca eser içinde dilediğinizi kolaylıkla sipariş edebilir, dinleri ve temel öğretilerini anlayabilirsiniz.

Dünyada Kaç Din Bulunur?

Yaygın bir teoriye göre dünya üzerinde yaklaşık 4300 din bulunur. Bu  dinlerin arasında ise semavi dinler en çok inanana sahip olan dinler olarak bilinir. Semavi dinler İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin de içinde olan, tek tanrı ve gök tanrı inancına sahip inler arasında yer almaktadır.

Semavi dinlerin yanı sıra Asya kıtasında çoğu insanın inandığı Budizm, Sihizm, Hinduizm, Şintoizm ve Çin halk dinleri de dünyada etkili dinler arasında yer almaktadır. Bu dinlerin coğrafi ve kültürel farklılıkları gözetilerek geliştirildikleri ve getirdikleri kurallar bulunur.

Temelde birbirine benzeyen ve aynı temel konuları işleyen bu dinler, toplumun yaşayış şeklinden giyimine kadar pek çok farklı konuya dahil olarak şekillenir. Kendi ideolojileri ile kutsal kitapları bulunan bu dinlerin Peygamberler ile dervişlerle dünyanın her yerine yayıldığı bilinir.

Dinin Temli Neye Dayanmaktadır?

İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan dine her ne kadar farklı anlamlar yükleniyor olsa da insanların hayatını etkileyen, inanç ile maneviyata dayalı olguların bütünü olarak görülür. Kutsal ve ahlaki değerler taşıyan din kavramı, farklı ayinler içeren, ibadet şekilleri barındıran ve kendi içinde değerlere sahip olan sistemler bütünü olarak da ele alınmaktadır.

Farklı kültür, toplum ve kişilerde farklılıklar gösteren kavramın ne zaman ortaya çıktığı tam anlamı ile bilinmese de, ortaya çıkışı antik dönemlerdeki toprakla güneşe tapınma eylemiyle bağdaştırılmaktadır. Her çağda farklı dinlerin ortaya çıması, bunların coğrafi ve kültürel farklılıkları etrafında şekillendirdiği görülmektedir.

İlk çağ insanlarının inanış şekillerinin zamanla yerini çok tanrılı dinlere ve daha sonra da tek tanrılı dinlere bıraktığı var olan teoriler arasında yer almıştır. Bu nedenle dinin mitolojilere ve antik dönem insanlarının inanış şekillerine dayandığı yaygın olarak bilinen bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır.